AKTUALITY Z OBCE

UKLÍZELI JSME KRYRY. A SVĚT A ČESKO

12.04.2019 06:20

 

Naše příroda i města a obce během víkendu 6. - 7. dubna opět o něco prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky. Připojily se také Kryry.

 

 

„Podle údajů které máme k dispozici, se o víkendu konalo 2 273 úklidových akcí, do kterých se zapojilo na 65 000 dobrovolníků. Tolik jich v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo,” uvedl za organizátory akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ Miroslav Kubásek.

 

„Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více zaměřovat na osvětu a prevenci vzniku odpadů. Jedním z témat, která se k tomu nabízí, jsou pneumatiky. Ty jsou takovým naším skládkovým evergreenem. Každoročně je nacházíme v lesích, po příkopech či dokonce v potocích, řekách a na dalších těžko uvěřitelných místech. Jen letos během jarních úklidů jich dobrovolníci napočítali 16 500. Přitom je to zhola zbytečné, neboť u nás funguje systém zpětného odběru pneumatik, díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2 900 sběrných míst. Ta jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.cz,“  říká další z organizátorů Radek Janoušek.

 

A jak to vypadalo v Kryrech?

 

Kryry se akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ účastnili poprvé. Sraz byl nahlášen na sobotu 6. dubna 2019 v 9.00 hodin u kostela. První dobrovolníci začali přicházet již před devátou - byli mezi nimi jak jednotlivci, tak skupinky mladých i starších lidí, školáci i předškoláci s rodiči - a přijely i maminky s kočárky. Věkové kategorie? Od seniorů po mimina – měli jsme půlročního účastníka!

 

Počasí nám přálo a všichni dorazili v dobré náladě. Bylo milé vidět, kolik lidí nás v úklidu přišlo podpořit.

 

Bylo nás krásných 80. 35 dospělých, 45 dětí.

 

Po přivítání a seznámení s plánem a cílem setkání se všichni účastníci akce rozptýlili do všech stran a zmizeli v křovinách úbočí Kostelního vrchu. Děti vzaly kopec doslova útokem. Uklízelo se nejen podél cestiček, ale odpadků byly zbavovány i příkré stráně a likvidovaly se samozřejmě i černé skládky.

 

Přestože byl pro letošní rok vyhlášen nosným tématem akce sběr pneumatik, tak pro kryrské bylo důležité odlehčit přírodě u naší hojně navštěvované Schillerovy rozhledny, aby se zde domácí i návštěvníci této naší dominanty cítili příjemně. I tak jsme zadání alespoň zčásti splnili: na černé skládce se totiž pneumatiky našly.

 

 

Po zhruba dvou hodinách intenzivního sbírání a „pytlování“ jsme se nakonec znovu sešli u kostelní zdi, kde pro nás pan Petr Ulke přichystal táborák s opékáním špekáčků a všechny zúčastněné za odvedenou práci pohostil. Město Kryry zajistilo dřevo na táborák a starosta Miroslav Brda přinesl pro všechny malé (šikovné…) pomocníky milou, protože sladkou tečku v podobě sušenek. Kryrští dobrovolní hasiči nejenom, že asistovali u opékání buřtů, ale těsně před polednem oheň, na kterém se uzeniny rožnily, hrdinně uhasili. Jako ukázku své práce.

 

 

Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kterým nebylo lhostejné, jak to kolem nich vypadá, a tak přišli a pomohli vyčistit a zkrášlit náš domov. Pokud se i vám akce líbila, tak se budeme těšit - na viděnou - při podzimním úklidu, do kterého bychom se rádi přihlásili.

 

Resumé: kolik se v Kryrech sesbíralo odpadu?

 

46 pytlů, které reprezentovaly 966 kg. Pneumatik, sudů, plechů, okapů, hadic, přepravek, plastů,… 295 kg.

 

Tedy celkem 1 261 kg!

 

Vladimíra Járová

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

ORGANIZACE KRYRSKÉ ROZHLEDNY

08.04.2019 06:45

 

A první číslo (v jeho úvodníku jsem napsal, že jde o letošní „druhé první“ číslo…) je konečně venku. Vyjít mělo v březnu, vyšlo až začátkem dubna, za což se hluboce omlouvám, ale dřív se to stihnout prostě nedalo.

 

Do již připraveného čísla, které mělo jít do tisku zhruba v polovině března, vstoupil nový prvek: totiž nabídka redakčního systému, na který vedení města nakonec kývlo. Znamenalo to však se s touto novinkou naučit pracovat. Tedy hotovou Rozhlednu předělat, znovu do textů vkládat fotografie, vše přizpůsobit nové grafice a novému formátování. To nějaké úsilí a nějaký čas prostě zabralo.

 

Jestli je „nová“ Kryrská rozhledna lepší té, na kterou jsme byli roky zvyklí, nechávám na posouzení čtenářům. Pevně věřím tomu, že ty neskutečné hodiny práce, po které jsme se s novým redakčním systémem prali, za to stály. Že je to posun k lepšímu.

 

 KRYRSKÁ ROZHLEDNA 1/2019  

 

V „nové“ Kryrské rozhledně jsem slíbil, že kompletní text pravidel městského čtvrtletníku, s nimiž byli kryrští konšelé seznámeni na únorové schůzi zastupitelstva, bude zveřejněn jak na tomto webu, tak na oficiálních stránkách obce.

 

Tímto jej na serveru KRYRY info předkládám:

 

Organizace Kryrské rozhledny

 

Vydavatelem Kryrské rozhledny (dále jen KR) je město Kryry.

 

KR je vydávána a vychází v souladu s aktuálním zněním Zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon) a ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 

KR vychází jako čtvrtletník (březen, červen, září a prosinec) a je apolitická. Ve výjimečných případech (např. volby) mohou vycházet její zvláštní vydání, které budou jako „speciály“ označeny. O vydání mimořádných čísel KR informují s předstihem ostatní informační kanály města.

 

Uzávěrky jednotlivých čísel KR jsou k 25. 2., 25. 5., 25. 8. a 25. 11.

 

KR bude vycházet 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

 

Inzerce je v KR zveřejňována zpravidla za úplatu. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent (ceník inzerce v příloze).

 

Tematické zaměření a obsah zpravodaje:

Město Kryry vydává KR za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace týkající se činnosti městského úřadu, dále společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Kryrech. Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti městského úřadu,

b) sdělení a informace o dění ve městě,

d) informace organizací a institucí.

Redakci zpravodaje tvoří tříčlenná redakční rada (2 členové + šéfredaktor) a dopisovatelé KR.

 

Redakční rada:

Složení redakční rady navrhuje Kulturně školská komise a Komise informačně právní. Redakční radu jmenuje starosta města. Funkce člena redakční rady je nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady.

Zasedání redakční rady svolává v navzájem potvrzených termínech šéfredaktor KR, a to minimálně 4x ročně (před vydáním aktuálního čísla). Jednání redakční rady je neveřejné (jednání redakční rady se mohou bez práva rozhodovat účastnit zástupci IPK a KŠK, kteří členy rady navrhují, a starosta města, který je jmenuje). O průběhu jednání se pořizuje zápis. Redakční rada je schopna platně se usnášet, jsou-li přítomni minimálně 2 její členové. V případě nepřítomnosti některého ze členů redakční rady se u závažných témat oslovuje tento korespondenční formou. Redakční rada může na návrh některého ze svých členů umožnit na svém jednání účast hostů.

Členství v redakční radě zaniká:

a) odvoláním člena starostou města,

b) vzdáním se členství (musí být písemné k rukám starosty),

c) úmrtím člena.

 

Redakční rada je plně zodpovědná za obsah periodika. Jejím právem je nezveřejnit příspěvky, kdy

  1. je článek urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.,
  2. je článek nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho chyb,
  3. se jedná o reklamu,
  4. je téma irelevantní (např. nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální),
  5. je článek nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.),
  6. článek poslal anonym.

 

Redakční rada je oprávněna (po dohodě s autorem) příspěvky krátit.

 

Šéfredaktor:

Šéfredaktor řídí vydávání časopisu. Dohlíží na zpracování aktuálních témat, řídí práci redakce a má poslední slovo v případě sporu o (ne)zveřejnění některého příspěvku nebo jakéhokoli jiného problému v redakci nebo v časopisu.

 

Dopisovatel:

Dopisovatel dodává aktuální, nezaujaté a jazykově korektní články, při jejichž tvorbě dodržuje novinářskou etiku. Je nestranný, dodává články včas a v předem domluveném rozsahu.

Redaktor je povinen důsledně oddělovat zpravodajství (informativní články) a publicistiku (texty s uvedením vlastních názorů).

 

Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků města. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji a prodej KR jsou příjmem města.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 27. 2. 2019

 

Miroslav Brda, starosta města Kryry

 

 

VE STROJETICÍCH SE NA SILNICI PRACUJE!

21.03.2019 16:52

 

 

Kdo můžete, Strojeticím se v příštích týdnech raději vyhněte! Tady se totiž na silnici vehementně buduje. Sice z mého laického pohledu poměrně svérázným způsobem, jenže to je pro českou kotlinu patrně obvyklé.

 

Když jsem se naposledy (loni v létě) setkal s Dušanem Krivským, který do Kryr nepřijel tentokrát vlakem, ale autem, ptal se mě, jak je možné, že v Čechách neexistuje úsek dvaceti kilometrů silnice, na kterém by nebylo omezení, kde by se nepracovalo. V tom bych zásadní problém já osobně neviděl – malér je to, že se na těch vyloučených úsecích velmi často nepracuje vůbec! A tak - když jsem cestoval před několika dny do Prahy - před Krupou narazil na zavřený jeden jízdní pruh o délce několika set metrů (semafory s děsivými intervaly…), přičemž v Krupé v osm ráno předstíral horečnou činnost jeden stavební stroj, který sledovalo pět chlapíků, aniž by cokoli dělali.  Kde se dělá, to je na stavbě dálnice mezi Krušovicemi a Novým Strašecím, abyste pak kilometry jeli po dálnici D6 svedené do jediného jízdního pruhu, přičemž jsem ve vyloučeném úseku – to už bylo půl deváté - nezahlédl jediného človíčka.

 

To ve Strojeticích se pracuje! Od křižovatky na Kryry směrem na Očihov jsou semafory, vyfrézovaná a vybagrovaná polovička komunikace. Mrkněte na obrázek vlevo. A na ní nikdo… firma se přesunula do druhé polovice vsi, aby tady čistila, obnovovala zarostlé a zanesené příkopy. Tedy ve Strojeticích brzdí šoféry jednak semafory, jednak práce probíhající o pár desítek metrů dál – a to i takové, které si čas od času vynucují zastavit vozidla v obou směrech.

 

Ku cti společnosti Roadfin, která tu práce provádí, je třeba říci, že celkem smysluplně řídí v okolí místa práce dopravu, k jejímuž kolapsu tak dochází jen ve výjimečných případech. Nerozumím jen tomu, proč firma nejprve „zlikvidovala“ jeden jízdní pruh od revitalizované strojetické požární nádrže ke konci vsi směrem na Očihov, aby to následně nechala ležet a přesunula se na druhý konec obce. Nicméně nerozumím všemu, třeba je to takto v pořádku.  

 

Na stavbě komunikace I/27 Strojetice v úseku, o kterém se zmiňujete,“ vysvětluje jednatel společnosti Roadfin Ing. Václav Kotěšovec, „se dle projektu mělo provádět ofrézování asfaltobetonových vrstev, odtěžení konstrukčních vrstev a následné nahrazení novým souvrstvím.“

 

 

Problém je v tom, že během provádění prací bylo zjištěno, že podloží je natolik neúnosné (podmáčené), že jediným řešením je sanovat i vrstvu pod úrovní zemní pláně. „To je záležitost neobsažená v projektu,“ pokračuje Ing. Kotěšovec, „což v České republice podléhá jistému procesu projednávání a schválování s investorem stavby – tím je Ředitelství silnic a dálnic ČR.“

 

Komplikace tento fakt tedy nepřinesl jenom řidičům, kteří Strojeticemi projíždějí, ale i firmě, která stavbu realizuje. „Řešili jsme to tak,“ říká dále jednatel společnosti Roadfin, „že naše kapacity byly po dobu řešení problému přesunuty na jiný úsek stavby, protože termín dokončení i přes tuto skutečnost nechceme prodlužovat. Plně chápeme pocity řidičů, ale tyto věci se v případě podobných rekonstrukcí bohužel někdy stávají (i sebelepší diagnostika mnohdy tyto problémy nedokáže objevit) a je potřeba vše odborně vyřešit tak, aby prováděné dílo bylo předáno v potřebné kvalitě.“

 

Takže nikoli mizerný itinerář provádění prací či zlovůle zaměstnanců firmy, která na stavbě působí.

 

Objektivní důvody – výše jsme je zmínili – zastavily práce na odfrézovaném a částečně odbagrovaném úseku silnice ve Strojeticích. Dobrá zpráva je ta, že by se už dnes měla na inkriminované místo technika a lidi vrátit. Dvě dopravní uzávěrky jsou ve Strojeticích prostě moc.

 

 

 

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

20.03.2019 12:03

 

Ukliďme Kryry, ukliďme si pod rozhlednou! Vyzýváme všechny, kdo chtějí svým přičiněním něco kolem sebe změnit! „I za jeden jediný den lze udělat velkou změnu, a čím více nás bude, tím budou Kryry čistší a hezčí!“

 

POJĎTE DO TOHO S NÁMI! V SOBOTU 6. DUBNA 2019!

 

 

Měsíc před hlavním termínem dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody již 1 300 nahlášených akcí, což je o 300 více než vloni touto dobou. Kampaň chce letos také upozornit na problematiku jednorázových plastů a pneumatik v přírodě.

 

Cílem organizátorů akce není donekonečna uklízet nepořádek po jiných, méně zodpovědných spoluobčanech. „Byli bychom velmi neradi, kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce černé skládky je normální, protože je přece každý rok někdo uklidí. Není tomu tak! Více jak sto tisíc dobrovolníků je dostatečná síla nejen na samotný sběr odpadků, ale i pro změny vedoucí k účinnému a důslednému postihování viníků a především k zlepšení prevence vzniku odpadů,“ uvádí Petr Stýblo z pořádajícího ČSOP.

 

Proto se pořadatelé stále více zaměřují na osvětu a předcházení vzniku nepořádku.

 

V loňském roce si vzali „na mušku“ PET lahve a letos se chystají na všudypřítomné pneumatiky. „Na základě dat, která máme k dispozici, vyplývá, že se v roce 2018 našim dobrovolníkům podařilo z přírody vysbírat přibližně 29 tun PET lahví. V podstatě každý druhý kus odpadu, který dobrovolníci vezmou do ruky, obsahuje nějaký druh plastu. Proto si myslím, že je aktuálně potřeba se vážně zamyslet nad tím, jestli sami zbytečně ve svém životě nenadužíváme plasty, či co se opravdu s vytříděnými plasty a dalšími komoditami dále děje,” sdělil jeden ze zakladatelů akce Miroslav Kubásek. Při letošním ročníku plánují pořadatelé namísto loňských PET lahví sčítat nalezené pneumatiky.

 

6. 4. 2019 SE V 9,00 HODIN SEJDEME V KRYRECH U KOSTELA POD ROZHLEDNOU, 

 

kde se dozvíte podrobnosti. Akci organizuje Vladimíra Járová za MÚ Kryry ve spoluprácirodičů s dětmi z MŠ Kryry, ZŠ Kryry a Kateřinou Ausbuherovou za MC Bertík.

 

Sponzorem akce je Petr Ulke, který zajistí špekáčky k táboráku. Pro šikovné malé sběrače bude navíc připravena sladká odměna.


TĚŠÍME SE NA VŠECHNY VELKÉ I MALÉ PRACANTY!

 

 

Vladimíra Járová

 

JARNÍ DEGUSTACE HUB

24.02.2019 01:06

 

Na sobotu 23. 2. 2019 připravil Mykologický kroužek Kryry na svou první letošní schůzi tradiční degustaci hub ve sladkokyselém nálevu. Do kryrského kulturáku dorazily v sobotním odpoledni čtyři desítky členů kroužku, kteří do soutěže přihlásili celkem 23 vzorků.

 

 

Upřímně – já je obdivuju… protože jsem člověk, jemuž zavařovací sklenice není rozhodně cizí. Od skvostných marmelád připravíme doma luxusní utopence, okurky nakladačky moje maminka odmítá nakupovat i ve slevě a ze Strojetic „ty naše“ vozíme do Prahy, protože jsou prostě nejlepší. Pampeliškový med uděláme takový, že vnoučata ten včelí vůbec nechtějí a zeťák v superlativech líčí, jaké zavařujeme chilli papričky.

 

Ale houby, ty prostě nedávám. Ne snad, že by chuťově strádaly, jen mám zkrátka vždycky z plné sklenice bídnou polovičku, která se válí pod víčkem zavařovačky nad lákem. Esteticky je to prostě v tahu. A tak se u nás houby nezavařují.

 

Členové mykologického kroužku problémy podobné těm mým zjevně nemají. Jejich sklenice jsou nadité k prasknutí a smějí se z nich na vás nejen hříbkové, ale i ryzce, lišky a já nevím, co všechno za druhy hub ještě. A pak soutěží o to, která sklenice je ta nejlepší.

 

Dvě kategorie (jednotlivá houba a směs) hodnotila osmičlenná porota v sobotu odpoledne v kryrské Sokolovně a vzorky zavařených hub koštovala bezmála hodinu. Mimochodem – degustovat houby v nálevu není žádná legrace. Za prvé tu jde o velmi jemné chuťové nuance, za druhé většinou vůbec netušíte, co vkládáte do úst. A že zrovna houby umí organismu občas solidně zavařit, podobně jako to dokáže třeba kapsle kyanidu, to je známá věc. Ale o tom, že jsou naši houbaři odborníci na svém místě, svědčí jednoznačně ten fakt, že žádný z arbitrů napínavé soutěže doposud nezemřel.

 

V kategorii směsí (9 vzorků) nakonec vyhrála Anna Juhová, druhé místo získal Jan Semerád a třetí skončil Günter Bittner. V jednotlivých houbách (14 vzorků) zvítězil Jan Kneifl, stříbro si odnesla Věra Franková a bronz Marie Filipová. Všichni byli odměněni hodnotnými knižními cenami.

 

 

Mykologové předali i svoje roční ceny: osobností roku 2018 se stal Josef Podzimek a houbařem roku Kamil Kraus.

 

K dobré náladě přispěl i Jaroslav Tříska se svou dcerou, kteří zahráli k tanci i poslechu, v průběhu schůze se podávaly párky, káva a k ní zákusek, prostě naši houbaři prožili společně – nakonec jako vždycky - pohodové odpoledne.

 

Jako tradičně na závěr nabízíme skromnou FOTOGALERII a kraťoučké video:

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>