ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

20.09.2014 17:17

Mgr. Václav Kadleček

ČSSD, 32 let, sales executive, Kryry

 

Proč chcete být zastupitelem města Kryry. Za jakou stranu nebo uskupení kandidujete?

Já a ostatní kandidáti ČSSD Kryry chceme být účastni rozhodování o směřování našeho města. Chceme částečně omladit zastupitelstvo, respektive si myslíme, že by se na rozhodování o našem městě měla podílet také mladší generace. Dnes je v zastupitelstvu Města Kryry polovina zastupitelů ve věku 60 a více let, pouze jeden zastupitel zvolený jako náhradník je ve věku do 40 let. Podíváme-li se na statistická data o našem městě, zjistíme, že průměrný věk kryrského občana je 41 let a průměrný věk kryrského zastupitele je 56 let. Proto si myslíme, že by se naše zastupitelstvo mělo alespoň částečně omladit. Samozřejmě nejde jen o věk, to v žádném případě. Jde o smýšlení, pohled na danou věc, názor. Chceme přeci všichni, aby naše městečko vzkvétalo, aby žilo, aby zde bydlely mladé rodiny s dětmi atd. Pokud nebude ve městě tzv. „mladý a moderní duch“, nebude naše město pro mladé lidi a mladé rodiny zajímavé a město bude populačně stárnout.

Na druhou část otázky jsem už v podstatě odpověděl. Kandiduji za politickou stranu ČSSD, jejíž jsem hrdým členem.

Jak často navštěvujete jednání zastupitelstva v Kryrech, abyste získal přehled o práci v ZO?

Nevím, zda je druhá otázka úplně relevantní. I přesto, že jsem byl pár jednáním ZM účasten, neshledávám tuto věc za úplně nejdůležitější. V dnešní moderní době je přeci možné si každý zápis ze ZM přečíst na internetu (což pravidelně dělám) a mohu jít i dále. Například v okolních městech je na zastupitelstvu pořizován audio anebo dokonce i video záznam, a tak si každý občan může celé jednání přehrát na internetu v čase, který mu vyhovuje. Co se týče přehledu o práci ZM, myslím si, že mám přehled dostatečný. Před několika lety jsem byl pravidelným účastníkem tehdy ještě zastupitelstva obce, dokonce jsem z některých jednání ZO i pořizoval zápis (což je samozřejmě dohledatelné v archivu města). V neposlední řadě jsem si samozřejmě důkladně prostudoval zákon o obcích a obecním zřízení, který je dle mého názoru jeden z nejdůležitějších zákonů týkající se samosprávy města a státní správy v přenesené působnosti.

Co jste doposud konkrétního udělal pro naše město (činnost v komisích, spolková činnost, atp.)?

Víte, možná to bude znít alibisticky, ale lídr kandidátní listiny je vlastně jen pouhé pořadové číslo na volebním lístku. Naše kandidátní listina je sestavena tak, abychom tvořili celek lidí, kteří mají zájem o dění v Kryrech. Každý náš kandidát má určité spektrum věcí a zájmů, které by rád při své práci v ZM navrhl nebo změnil. A co se týče komisí, tak občané Kryr možná ví, jakým způsobem se po volbách rozdávají karty v komisích. Tyto komise, ve kterých bychom samozřejmě velmi rádi pracovali, jsou tvořeny zastupiteli, zaměstnanci města a méně či více úspěšnými kandidáty z kandidátních listin stávajícího vedení města, proto v našem případě o komisích nemůže být žádná řeč.

Víte, že s novým Občanským zákoníkem zastupitelé ručí také svým majetkem za rozhodování v orgánech města?

Shodou okolností jsem před několika měsíci skládal zkoušku z občanského zákoníku resp. z občanského práva na vysoké škole u doktora Dobiáše. Otázkou ručení majetkem zastupitele jsme se částečně také zabývali. Pokud si pamatuji, nový občanský zákoník pravidla v ručení za rozhodování v ZM nijak zvlášť nemění. Hovoří o kolektivním orgánu a dále pak říká, že zastupitel by měl pracovat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů, což také každý nově zvolený zastupitel musí na svou čest slíbit. V případě, že svým rozhodnutím ZM způsobí městu škodu, je jasné a správné, že za to zastupitel ponese odpovědnost. Takovýto případ se už několik měsíců řeší v jedné ze sousedních obcí a to i bez novely občanského zákoníku.

Je to pro Vás problém?

Jsem si vědom, že za chyby se platí, jak říká jedno přísloví.