ORGANIZACE KRYRSKÉ ROZHLEDNY

08.04.2019 06:45

 

A první číslo (v jeho úvodníku jsem napsal, že jde o letošní „druhé první“ číslo…) je konečně venku. Vyjít mělo v březnu, vyšlo až začátkem dubna, za což se hluboce omlouvám, ale dřív se to stihnout prostě nedalo.

 

Do již připraveného čísla, které mělo jít do tisku zhruba v polovině března, vstoupil nový prvek: totiž nabídka redakčního systému, na který vedení města nakonec kývlo. Znamenalo to však se s touto novinkou naučit pracovat. Tedy hotovou Rozhlednu předělat, znovu do textů vkládat fotografie, vše přizpůsobit nové grafice a novému formátování. To nějaké úsilí a nějaký čas prostě zabralo.

 

Jestli je „nová“ Kryrská rozhledna lepší té, na kterou jsme byli roky zvyklí, nechávám na posouzení čtenářům. Pevně věřím tomu, že ty neskutečné hodiny práce, po které jsme se s novým redakčním systémem prali, za to stály. Že je to posun k lepšímu.

 

 KRYRSKÁ ROZHLEDNA 1/2019  

 

V „nové“ Kryrské rozhledně jsem slíbil, že kompletní text pravidel městského čtvrtletníku, s nimiž byli kryrští konšelé seznámeni na únorové schůzi zastupitelstva, bude zveřejněn jak na tomto webu, tak na oficiálních stránkách obce.

 

Tímto jej na serveru KRYRY info předkládám:

 

Organizace Kryrské rozhledny

 

Vydavatelem Kryrské rozhledny (dále jen KR) je město Kryry.

 

KR je vydávána a vychází v souladu s aktuálním zněním Zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (Tiskový zákon) a ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 

KR vychází jako čtvrtletník (březen, červen, září a prosinec) a je apolitická. Ve výjimečných případech (např. volby) mohou vycházet její zvláštní vydání, které budou jako „speciály“ označeny. O vydání mimořádných čísel KR informují s předstihem ostatní informační kanály města.

 

Uzávěrky jednotlivých čísel KR jsou k 25. 2., 25. 5., 25. 8. a 25. 11.

 

KR bude vycházet 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

 

Inzerce je v KR zveřejňována zpravidla za úplatu. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent (ceník inzerce v příloze).

 

Tematické zaměření a obsah zpravodaje:

Město Kryry vydává KR za účelem poskytnout obyvatelům obce objektivní informace týkající se činnosti městského úřadu, dále společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Kryrech. Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

a) informace o činnosti městského úřadu,

b) sdělení a informace o dění ve městě,

d) informace organizací a institucí.

Redakci zpravodaje tvoří tříčlenná redakční rada (2 členové + šéfredaktor) a dopisovatelé KR.

 

Redakční rada:

Složení redakční rady navrhuje Kulturně školská komise a Komise informačně právní. Redakční radu jmenuje starosta města. Funkce člena redakční rady je nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady.

Zasedání redakční rady svolává v navzájem potvrzených termínech šéfredaktor KR, a to minimálně 4x ročně (před vydáním aktuálního čísla). Jednání redakční rady je neveřejné (jednání redakční rady se mohou bez práva rozhodovat účastnit zástupci IPK a KŠK, kteří členy rady navrhují, a starosta města, který je jmenuje). O průběhu jednání se pořizuje zápis. Redakční rada je schopna platně se usnášet, jsou-li přítomni minimálně 2 její členové. V případě nepřítomnosti některého ze členů redakční rady se u závažných témat oslovuje tento korespondenční formou. Redakční rada může na návrh některého ze svých členů umožnit na svém jednání účast hostů.

Členství v redakční radě zaniká:

a) odvoláním člena starostou města,

b) vzdáním se členství (musí být písemné k rukám starosty),

c) úmrtím člena.

 

Redakční rada je plně zodpovědná za obsah periodika. Jejím právem je nezveřejnit příspěvky, kdy

  1. je článek urážející, prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.,
  2. je článek nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho chyb,
  3. se jedná o reklamu,
  4. je téma irelevantní (např. nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální),
  5. je článek nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.),
  6. článek poslal anonym.

 

Redakční rada je oprávněna (po dohodě s autorem) příspěvky krátit.

 

Šéfredaktor:

Šéfredaktor řídí vydávání časopisu. Dohlíží na zpracování aktuálních témat, řídí práci redakce a má poslední slovo v případě sporu o (ne)zveřejnění některého příspěvku nebo jakéhokoli jiného problému v redakci nebo v časopisu.

 

Dopisovatel:

Dopisovatel dodává aktuální, nezaujaté a jazykově korektní články, při jejichž tvorbě dodržuje novinářskou etiku. Je nestranný, dodává články včas a v předem domluveném rozsahu.

Redaktor je povinen důsledně oddělovat zpravodajství (informativní články) a publicistiku (texty s uvedením vlastních názorů).

 

Náklady na vydávání zpravodaje jsou hrazeny z prostředků města. Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji a prodej KR jsou příjmem města.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 27. 2. 2019

 

Miroslav Brda, starosta města Kryry